دسته بندی مطالب مجله

Lorem ipsum dolor sit amet...

محمدرضا پاشا زانوسی

محمدرضا پاشا زانوسی
مدیر مسئول مجله تخصصی اوج بازار

مشاور و مدرس کسب و کار و ۲۰ سال سابقه فروش در بازار ایران

سر دبیر مجله

لیلا خزائی نژاد
سر دبیر مجله